Nội dung cập nhật:
1.Pet Dynamax mới:
    Thundurus bá chủ-Dynamax, Pikachu bá chủ-Dynamax
2.Pet bá chủ mới
    Mewtwo Y cộng hưởng, Vua Kiếm bá chủ, Vua Khiên bá chủ
    Stakataka bá chủ, Dark Ho-Oh bá chủ, Crystal Onix bá chủ
3.Pet đặc biệt mới
   Sáng tác riêng: Dark Ho-Oh, Crystal Onix
   Thần thú: Zacian, Zamazenta
4.Fashion mới
   Green, Chase (Vaporeon), Elaine (Vaporeon)
   Nữ chính kiếm khiên-Fashion Gloria
   Nam chính kiếm khiên-Fashion Victor
5.Thêm cách chơi Câu Cá Phe Đoàn