Download: https://www.docdao.net/2020/02/download-photoshop-cs6-full.html

Sau khi tải về xong -> ngắt kết nối mạng

Giải nén chạy file cài đặt 


Accept

Install 


Chờ


Close 

Hướng dẫn cr@ck Photoshop CS6


Sau đó vào thư mục amtlib.dll\32-bit hoặc amtlib.dll\64-bit copy file amtlib.dll vào thư mục cài đặt
Thư mục cài đặt mặc định là : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6

Ghi đè

Tiếp

Làm tương tực với 32bit


crack thành công


Chúc các bạn thành công.